آشنایی با تولید کابینت چوبی و انواع چوب

آشنایی کلی با انواع چوب , پروسه تولید و رنگ آمیزی چوب در تولید کابینت چوبی

 

 

رفتاری: فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهدبود:
1ــ انواع گونههای چوبی متداول در ساخت کابینت را تعریف کند.
2ــ انواع روکشهای طبیعی و مصنوعی را تعریف کند.
3ــ انواع صفحات مصنوعی مورد مصرف در کابینت را شرح دهد.
4ــ بررسی ماکروسکوپی انواع چوب را انجام دهد.5ــعالیم ٔ مشخصه چوب در جهات عرضی، شعاعی و مماسی را شرح دهد.
6ــ صفحات مصنوعی مناسب را در ساخت کابینت انتخاب کند.7ــ انواع ٔ تخته خرده چوب مناسب در ساخت کابینت را شرح دهد.
8ــ انواع ٔ تخته فیبر مناسب در ساخت کابینت را انتخاب کند.9ــ انواع ٔ تخته چند الیه در ساخت کابینت را انتخاب کند.
ساعت آموزش
نظری عملی جمع14 4 10
واحد کار اول3
1ــ توانایی انتخاب و بهکارگیری مواد اولیۀ چوبی و
صفحات مصنوعی در کابینتهای ساده
همچنین نظر به اینکه چوب اکثرگونههای سوزنیبرگ نرم
استونسبتبهپهنبرگان جرممخصوصپایینتریدارند، بهآنان
در